§1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen Bendixen Dans (i daglig omtale ”Bendixen Dans”).

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Stk. 3. Foreningen er medlem af Dans Danmark under Danmarks Idrætsforbund (DIF), og er underlagt deres love og vedtægter.

 

§2. Formål

Stk. 1. Det er foreningens formål skabe gode muligheder for, at danseinteresserede kan dyrke alle former for dans og motion til musik både på bredde- og eliteniveau. Med udgangspunkt i foreningens aktiviteter og det sociale liv i foreningen er formålet tillige at udbrede kendskabet til dansesporten blandt borgere i Københavns kommune og i Hovedstadsregionen.

 

§3. Medlemmer

Stk. 1. Enhver med interesse for dans og anden form for motion/bevægelse til musik kan optages som medlem af foreningen.

Stk.2. Optagelse af umyndige medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 3. Optagelse af medlemmer kan kun ske i form af en underskrevet indmeldelsesblanket eller elektronisk via foreningens hjemmeside.

Stk.4. Foreningens medlemmer er underkastet Dans Danmarks love, amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelser samt alle i henhold hertil af forbundets organer trufne bestemmelser.

Stk. 5. Anmodning om optagelse kan nægtes af bestyrelsen, såfremt ansøgeren har udvist illoyalitet eller anden adfærd, der har været til skade for foreningen eller andre foreninger/klubber i Dans Danmark. Bestyrelsen er dog pligtig til at forelægge spørgsmålet på førstkommende generalforsamling efter anmodning fra den, som er nægtet optagelse.

Stk. 6. Foreningens medlemmer placeres i én af følgende grupper:

 • A-medlemmer: Medlemmer under 18 år
 • B-medlemmer: Medlemmer mellem 18 og 25 år
 • C-medlemmer: Medlemmer over 25 år.
 • D-medlemmer: Professionelle dansere, danseinstruktører og hjælpere.
 • E-medlemmer: Æresmedlemmer.
 • F-medlemmer: Støttemedlemsskab uden træningsmuligheder og stemmeret

Stk. 7. D- og E- medlemmer skal udpeges/godkendes af bestyrelsen.

 

§4. Udmeldelse og udelukkelse

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftlig med udgangen af en måned, og med en måneds varsel.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ved handling eller omtale, skader foreningens interesse og anseelse.

 

§5. Ledelse

Stk. 1. Foreningens ledelse forestås af en bestyrelse på 5 medlemmer, samt 1-2 suppleanter, som vælges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, kasserer, samt bestyrelsesmedlemmer med ansvarsområder senest 14 dage efter ordinær generalforsamling. Tre medlemmer vælges i lige årstal. To medlemmer vælges i ulige årstal.

Den ordinære generalforsamling vælger tillige 1-2 suppleanter for en periode på et år.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling vælger tillige en revisor som vælges for et år.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne, heriblandt formanden, er til stede.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ansætte en lønnet sportschef til at forestå den daglige og faglige ledelse af foreningen.

Stk. 6. Alle B, C, D og E medlemmer (medlemmer over 18 år) kan opnå valg til bestyrelsen.

Stk. 7. Alle henvendelser i foreningens navn foretages af bestyrelsen eller en af bestyrelsen udpeget repræsentant.

Stk. 8. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Formanden kan give sportschef fuldmagt til at tegne foreningen inden for denne ramme. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end 200.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Stk. 9. Bestyrelsen nedsætter i samråd med sportschefen de udvalg de skønner, er nødvendige for foreningens virke. Ligesom dele af bestyrelsens og sportschefens arbejdsopgaver kan uddelegeres til frivillige kræfter i foreningen.

 

§6. Økonomi

Stk. 1. Kontingentet betales forud.

Stk. 2. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, dog med generalforsamlingens godkendelse.

Stk. 3. Hvis kontingentet ikke er betalt 3 måneder efter forfaldstid, slettes medlemmet af foreningen og kan kun optages med bestyrelsens tilladelse, og mod at betale et indskud svarende til restancen. Endvidere kan restancen medføre udelukkelse ved turneringer.

Stk. 4. Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.

Stk. 5. Foreningens reviderede regnskab skal forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 6. Regnskabet føres af foreningens kasserer, og revideres af de på den ordinære generalforsamling valgte revisor.

Stk. 7. Skulle revisor få varigt forfald, kan bestyrelsen vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste ordinær generalforsamling.

 

§7. Generalforsamlingen

Stk. 1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvår.

Stk. 3. Foreningen og medlemmerne anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden.

Stk. 4.  Generalforsamlingen bekendtgøres ved ophæng i foreningens lokaler og elektronisk til samtlige medlemmer. Indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter; tilmelding til generalforsamling; referat af generalforsamling og andre generelle og individuelle oplysninger kommunikeres elektronisk

Stk. 5. Kommunikation mellem forening og medlemmer foregår via de elektroniske adresser, som de har oplyst over for hinanden.

Stk. 6. Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation kan fås ved henvendelse til foreningen.

Stk. 7. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 8. Ved indkaldelse til generalforsamlinger kan bestyrelsen på forhånd kræve bindende tilmelding, således at det er muligt at finde et egnet forum, baseret på antallet af deltagende medlemmer.

Stk. 9.  Alle afstemninger ved generalforsamlinger foregår ved håndsoprækning. Afstemning skal foregå skriftlig, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.

Stk. 10. Alle A-E medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder, og som ikke er i restance, har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret for unge under 15 år udøves af værge/forælder.

Stk. 11. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 12. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Evt. Sportschefens beretning
 5. Regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomme forslag
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisorer
 10. Eventuelt

Stk. 13. Forslag, der ønsket behandlet på den ordinære generalforsamling, og opstilning til valg skal tilstilles bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 14. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10% af foreningens medlemmer indsender skriftlig motiveret anmodning, vedlagt dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved mindst 5 dage og højest 14 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udleveres til medlemmerne senest 10 dage efter at bestyrelsen har modtaget anmodning om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

 

§9. Digital generalforsamling

Stk.1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling hvis særlige hensyn taler for dette, herunder force majeure og myndighedsanbefalinger.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 5. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

 

§10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§11. Opløsning

Stk. 1. Bestyrelsen kan til enhver generalforsamling stille forslag om foreningens opløsning eller fusion med anden forening.

Stk. 2. For at en opløsning kan vedtages kræves dog, at halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og at forslaget vedtages med en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer. Er halvdelen af medlemmerne ikke repræsenteret, men opløsningen vedtaget med en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer, skal der afholdes en ny generalforsamling inden 4 uger. Hvis denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, jf. § 7, stk. 11, kan opløsningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 3. Ved opløsning, skal foreningens midler anvendes til gavn for dansesporten.